Digitale nieuwsbrief 6

Maart 2010

Onderwijsvernieuwing

De afgelopen maanden zijn er forse stappen gezet op het vlak van de onderwijsvernieuwing. Samenwerking is het sleutelwoord bij zowel de mbo-, hbo- als wo-opleidingen.

Examenprogramma MBO-Geo vastgesteld

Na een jaar intensief samenwerken is op 10 maart het examenprogramma voor de mbo-opleiding Geo vastgesteld. In een bijeenkomst bij het Kadaster in Arnhem hebben vertegenwoordigers vanuit mbo-opleidingen, werkgevers, overheid, bedrijfsleven en studenten het pakket eindopdrachten (beoordelingseenheden) voor de MBO-Geo opleiding formeel bekrachtigd. Het nieuwe MBO-Geo onderwijs gaat met ingang van volgend schooljaar van start als voltijds opleiding.

Achtergrond voor de ontwikkeling van het nieuwe programma was de constatering dat de uitstroom van de MBO4-opleiding Geo (landmeten) bij de zeven nog bestaande aanbieders al jaren terugloopt, terwijl de vraag vanuit de sector naar afstudeerders juist toeneemt. Daarnaast sluit de opleiding inhoudelijk niet meer aan op de arbeidsmarkt. De doorstroom naar het hbo is gering en de aansluiting niet optimaal.

Op initiatief van de Stichting Arbeidsmarkt Geo hebben de 7 betrokken ROC's gezamenlijk de ontwikkeling van een nieuw onderwijs- en examenprogramma opgepakt, daarbij inspelend op de behoeften vanuit de arbeidsmarkt. Bij de invulling van het programma is dan ook nauw samengewerkt met de werkgevers, met het Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Fundeon en met de Hogeschool Utrecht.

Op dit moment wordt gewerkt aan de invulling van het curriculum en de organisatorische uitwerking. Gedacht wordt aan een landelijke samenwerking van de mbo-opleidingen Geo en zo mogelijk het hbo. Opleidingen kunnen gezamenlijk faciliteiten en docenten inzetten. Ook opleidingen bouw en infra waar het onderdeel bouwmeten van wezenlijk belang is, kunnen worden gefaciliteerd. Doel is om studenten op te leiden die door werkgevers worden gezien als vakbekwaam, en die als zodanig worden gewaardeerd. Via samenwerking kan de interactie tussen arbeidsmarkt en opleidingen een permanent karakter krijgen. Leveranciers zullen moderne apparatuur graag beschikbaar stellen. Werkgevers hebben al aangegeven dat zij ook als partner invulling geven aan het onderwijs.

Avondopleiding MBO-Geo in de maak

Naast de nieuwe voltijds MBO-Geo opleiding, die volgend jaar van start gaat, wordt op verzoek van de werkgevers gewerkt aan de opzet van een avondopleiding MBO-Geo, die zal worden gegeven op meerdere locaties in Nederland. Werkgevers hebben aangegeven dat er behoefte is aan een avondopleiding voor mensen die werkzaam zijn in de geosector. Deze opleiding zal in eerste instantie op vier locaties worden aangeboden, dit uiteraard afhankelijk van de belangstelling. De ROC's RijnIJssel, Radius College en Friese Poort hebben al aangegeven dat zij willen inspelen op deze vraag en een passend programma aan zullen bieden. Mogelijk sluiten andere opleidingen aan.

De avondopleiding is bedoeld voor mensen die al een baan hebben of krijgen. Bij de opleiding wordt ervan uitgegaan dat de leerlingen werkzaam zijn in bij de opleiding aansluitende sectoren en de betreffende beroepspraktijk. Bij nieuwe medewerkers vindt de eerste selectie bij de werkgevers plaats. Zij zijn ook verantwoordelijk voor de werving, in samenwerking met Geobusiness Nederland.

De opleiding zal gegeven worden volgens een landelijke standaard, die werkgevers de zekerheid geeft dat de opleiding overal hetzelfde niveau heeft.

Gezamenlijke toolbox hbo

Ook de hbo's zijn bezig met de uitwerking van een samenwerkingsinitiatief, dat naar verwachting zal uitmonden in een gezamenlijke toolbox voor geo-minoren. Uitgangspunt is om de drie bestaande minoren (Hogeschool Utrecht, Windesheim en Larenstein) naast elkaar te leggen en een soort gemeenschappelijk model hieruit te destilleren. Het resulterende model moet passen binnen ieders organisatie en er blijft ruimte voor een lokale kleur van de opleiding. De deelnemende opleidingen kunnen gebruik maken van elkaars expertise, leermiddelen en specialisaties.

Landelijke minor wo positief ontvangen

Door Mathilde Molendelijk (VU) en Arnold Bregt (WUR) is op verzoek van de Stichting Arbeidsmarkt Geo een concept opgesteld voor een landelijke Minor Geo, die breed wordt aangeboden aan bachelorstudenten van universiteiten en hogescholen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de expertise van de universiteiten die actief zijn in dit vakgebied. Het concept is voorgelegd aan de universiteiten en de reacties zijn zeer positief. Alle betrokkenen zijn ook bereid om de opleiding mee in te vullen. De volgende fase is het verder invullen van de opleiding, de organisatie en de promotie.

Onderdeel hiervan is het opstellen van een totaalbeeld van de minor met de potentiële onderwijsonderdelen van de verschillende universiteiten, rekening houdend met de onderwijskundige aspecten. Er zal een ervaren coördinator worden benoemd die het geheel voor haar of zijn rekening neemt. De promotie wordt samen met Stichting Arbeidsmarkt Geo ingevuld.

Duaal onderwijs voor bijscholing van GIS-sers bij waterschappen

Binnen de overheid zijn geo en GIS steeds meer een onderdeel van de bedrijfsvoering, denk alleen al aan de invoering van de basisregistraties. Er is dan ook behoefte aan geschoolde medewerkers die op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen. Daarnaast willen werkgevers medewerkers een groeiperspectief bieden. Zo hebben de waterschappen aangegeven dat ze hun medewerkers op mbo-niveau de mogelijkheid willen bieden om opleidingen op het hbo te gaan volgen en daarmee door te groeien. Een neveneffect van dit aanbod is dat daarmee de waterschappen een aantrekkelijke werkgever zijn voor nieuwe medewerkers. Deze vraag is neergelegd bij Stichting Arbeidsmarkt Geo. Samen met waterschappen en hbo-opleidingen wordt op dit moment gewerkt aan de invulling van de vraag. Door dit landelijk aan te pakken kan er op voldoende schaal, groepsgrootte, invulling gegeven worden aan de opleidingsbehoefte.

Provincie Gelderland stelt total stations beschikbaar aan het onderwijs

De Provincie Gelderland heeft drie overtollig geworden total stations beschikbaar gesteld, die door drie opleidingen in dank zijn aanvaard: IPC de Groene Ruimte in Schaarsbergen, Radius College in Breda en het ROC van Twente. De overhandiging op de foto is door Patrick Strootman van de Provincie Gelderland aan Erwin Roeterd van IPC.

GO GEO-campagne en open dagen

Sinds 1 oktober 2009 heeft de Go Geo-website bijna 5000 unieke bezoekers gehad. In totaal werd de site 6300 keer bekeken. Met een verblijftijd van 3:39 weet de site de aandacht nog steeds goed vast te houden. De game is inmiddels meer dan 1200 keer gespeeld. De komende maand zal een gelukkige winnaar worden getrokken voor de hoofdprijs, een ballonvaart. Daarna zal de website een bescheiden facelift ondergaan, waarbij de game een wat minder prominente plaats krijgt.

De hausse van open dagen bij het mbo en hbo zit er bijna op. Wij leverden ondersteuning met campagnemateriaal, en desgewenst door aanwezig te zijn op de open dagen. En dat blijven we doen bij de nog komende dagen van hbo en wo. Face-to-face contact met scholieren, ouders en studenten is de beste test om te merken of we met ons geo-verhaal de juiste toon treffen. Dan blijkt dat de praktijk nog weleens weerbarstig is - er is grote behoefte aan een goede elevator pitch om in een paar zinnen in begrijpelijke taal uit te leggen waar je voor staat. We blijven ons best om de boodschap verder te perfectioneren.

Succesvolle mailing aan aardrijkskundedocenten in de regio Utrecht

Samen met de Hogeschool Utrecht benaderden we met een schriftelijke mailing bijna 1200 aardrijkskundedocenten op middelbare scholen in de regio. Met de mailing wil de Hogeschool Utrecht haar opleiding Geodesie/Geo-informatica onder de aandacht brengen. Vanuit de Stichting ondersteunden we dit initiatief met informatie over de Go Geo-campagne. Van de mogelijkheid om folders, posters en kaarten te bestellen, wordt goed gebruik gemaakt.

Go Geo op de Big Improvement Day

Op dinsdag 19 januari was Stichting Arbeidsmarkt Geo aanwezig op de Big Improvement Day in Amsterdam. Dit is een jaarlijks evenement op de derde dinsdag in januari, waarbij kopstukken uit overheid, bedrijfsleven, media en wetenschap bij elkaar komen om inspiratie op te doen en de uitdagingen van het nieuwe jaar met frisse moed aan te gaan. Wij presenteerden ons met een nieuwe film over de arbeidsmarktproblematiek in de geosector en de benadering van Stichting Arbeidsmarkt Geo. U vindt de film ook terug op onze website. Een van de deelnemers aan de dag maakte er in zijn blog enthousiast melding van.

Godfried Barnasconi, voorzitter van de stichting, op de Big Improvement Day

VMBO'ers kennis laten maken met geo

Onder de naam Onderwijs on Stage worden op zes plaatsen in het land VMBO-scholieren in contact gebracht met uitoefenaars van diverse beroepen. Doel is om hen al in een vroeg stadium een beeld te geven van hun toekomstige werk. Aan de kennismaking zit ook een vervolgbezoek aan het werk vast. Behalve bankiers, bakkers en bouwvakkers streven we ernaar dat ook enkele geospecialisten hier aanwezig zijn, om jongeren op de mogelijkheden in de geosector te wijzen.

Strategiebijeenkomst Gideon

Op 2 maart organiseerde de Nederlandse Commissie voor Geodesie (NCG) een workshop in Utrecht, over GIDEON strategie 7: Kennis, Innovatie en Educatie. De beleidsnota GIDEON is in 2008 door de Minister van VROM aangeboden aan de Tweede Kamer en omvat een samenhangende visie op de basisvoorziening geo-informatie in Nederland. NCG is strategiehouder voor Kennis, Innovatie en Educatie. Stichting Arbeidsmarkt Geo was ook voor de workshop uitgenodigd.

Enkele zaken die de revue passeerden: de geosector heeft een maatschappelijke meerwaarde bij het aanpakken van complexe vraagstukken, waarbij de verdeling van schaarse middelen als ruimte en tijd centraal staan. De rol van de burger als stakeholder en leverancier van data wordt steeds belangrijker, dit vergt delen van data via een gezamenlijke infrastructuur, en nieuwe businessmodellen. Gezien het belang van een open netwerk en het verbinden naar andere disciplines (serious gaming, ICT, sensoren, inhoudelijke disciplines) moet de geosector een interdisciplinaire rol invullen. Denk in kansen: de embedding van geo-informatie is geen bedreiging maar een kans om te benutten.

Symposium: "Cross-border education for global geo-information"

Van 2 tot 4 juni volgend jaar vindt bij het ITC in Enschede een internationaal symposium plaats over het belang van geo-ICT onderwijs. Het symposium wordt in samenwerking door GIN en ITC georganiseerd voor de International Society for Photogrammetry and Remote Sensing (ISPRS). Meer informatie: ITC-ISPRS.

 

Deze digitale nieuwsbrief is een initiatief van Stichting Arbeidsmarkt Geo. De Stichting is opgericht om het aanbod van het aantal afgestudeerde geo-studenten beter af te stemmen op het aantal geo-vacatures op de arbeidsmarkt. De Stichting vervult een makel- en schakelfunctie tussen potentiŽle studenten, onderwijsinstellingen en werkgevers in de geosector, zowel bedrijven als overheden.

Stichting Arbeidsmarkt Geo | website www.arbeidsmarktgeo.nl | e-mail secr@arbeidsmarktgeo.nl

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, dan kunt u zich hier afmelden.