SAGEO Nieuwsbrief 10

16 december 2010


Bestuur en medewerkers van Stichting Arbeidsmarkt Geo wensen u prettige feestdagen! Sluit het jaar met een glimlach af om deze augmented reality video in kerstsfeer. GoGeo, ook in 2011!
Naamgeving nieuwsbrief en stichting

De afgelopen maanden is hij er langzaamaan in geslopen: de afkorting SAGEO. Onze volledige naam Stichting Arbeidsmarkt Geo is natuurlijk heel duidelijk, maar soms wat onhandelbaar lang. Vandaar dat we voortaan naast de volledige naam ook de afkorting SAGEO zullen hanteren. Om u alvast een beetje te laten wennen heeft deze nieuwsbrief vanaf nu de nieuwe afkorting in de naam.

Komende evenementen

Infratech 11-14 januari 2011
InfraTech is de tweejaarlijkse ontmoetingsplaats voor de infrastructuur. Geo speelt binnen deze sector een steeds belangrijkere rol. GeoBusiness Nederland, GeoFort en Stichting ArbeidsmarktGeo hebben een gezamenlijke stand op de Infratech 2011. Voor meer informatie en aanmelding: www.infratech.nl.

VMBO On Stage, februari-april 2011
Als hofleverancier van nieuwe mbo-studenten verdient het vmbo de komende tijd meer aandacht bij de werving. Het vmbo biedt daarvoor zelf het perfecte platform: Onderwijs on Stage. Onder deze naam wordt jaarlijks een reeks kennismakingsdagen georganiseerd, waarbij vmbo-scholieren in gesprek gaan met beroepsbeoefenaars. Doel is om hen al in een vroeg stadium een beeld te geven van hun toekomstige werk. Aan de kennismaking zit ook een vervolgbezoek aan het werk vast. Behalve bankiers, bakkers en bouwvakkers streven we ernaar dat ook enkele geospecialisten hier aanwezig zijn, om jongeren op de mogelijkheden in de geosector te wijzen. Wilt u meedoen met uw bedrijf of organisatie? Kijk voor een On Stage bijeenkomst bij u in de buurt op www.onderwijsonstage.nl.

Geoweek 11-15 april 2011
Tijdens de GeoWeek maken leerlingen van 10 tot en met 15 jaar actief kennis met bedrijven, en instellingen die zich met geo bezig houden. De GeoWeek in 2010 was een groot succes, met 1500 leerlingen en zo'n 40 deelnemende organisaties uit de geo- en bodemsector. De GeoWeek is alweer aan zijn vijfde editie toe. Nieuw is de samenwerking met het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, waardoor er extra aandacht is voor geoberoepen die te maken hebben met water. Natuurlijk doen de bodemsector en de geo-informatiesector nog volop mee. Professionals in deze geosectoren roepen we van harte op zich nu aan te melden om een expeditie te organiseren, scholen kunnen zich hier vanaf begin 2011 voor inschrijven. Kijk voor meer informatie op www.geoweek.nl.

Girlsday donderdag 14 april 2011
Girlsday is een Europees initiatief om jonge meisjes enthousiast te maken voor techniek, bèta en ict. Tijdens Girlsday kunnen meisjes deelnemen aan de meest uiteenlopende excursies bij bedrijven en instellingen. Zij maken kennis met technische werkzaamheden in de dagelijkse beroepspraktijk. Voor meer informatie en aanmelding: www.girlsday.nl.

Onderwijs en arbeidsmarkt

Go Geo Seminar in teken van (voorzichtige) successen
Op 27 oktober vond bij Hogeschool Van Hall Larenstein in Velp ons jaarlijkse Go Geo Seminar plaats. Met zo'n 70 deelnemers werden de ideeën besproken om de positie van het geo-onderwijs in relatie met de arbeidsmarkt verder te verbeteren en te promoten. Het bestuur van de Stichting Arbeidsmarkt Geo presenteerde hier de resultaten van de afgelopen periode. De balans is positief: na jaren van gestage terugloop is er weer sprake van groei in het aantal inschrijvingen voor de geaccrediteerde geo-opleidingen. De instroom in de opleidingen is met 70% gestegen, van ongeveer 120 nieuwe studenten in september 2009, naar ruim 200 in 2010. Daarbij tellen we de groei in deelname aan geocursussen, -minoren en –specialisaties binnen aanverwante opleidingen nog niet eens mee. Het succes is niettemin broos en zeker nog niet overal zichtbaar. Het komende jaar zullen we ons dan ook richten op bestendiging  en uitbouw van de resultaten. Het verder versterken van de relatie tussen werkgevers en onderwijs staat voorop. Daarbij zal de aandacht meer en meer verschuiven in de richting van samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en onderwijs, gericht op innovatie in producten, diensten en processen.
De presentaties van het GoGeo seminar vindt u op www.arbeidsmarktgeo.nl.

Mbo geo-onderwijs krijgt subsidie Platform Beroepsonderwijs
Om de relatief kleine mbo-opleiding geo/landmeten een kwaliteitsimpuls te geven, hebben de ROC's Friese Poort, Radius College, Mondriaan, Zadkine, Deltion, ROC van Twente en het IPC besloten om nauw samen te gaan werken. Voor dit initiatief is een subsidieaanvraag ingediend bij Het Platform Beroepsonderwijs. Inmiddels heeft het Platform besloten deze subsidie toe te kennen: voor een periode van 3 jaar worden 40% van de kosten vergoed. De overige middelen komen van cofinanciering door de ROC's, leveranciers van hard- en software en werkgevers door beschikbaarstelling van gastdocenten. De inhoud van de opleiding was al vastgesteld en het kwalificatiedossier is hierop aangepast. Het curriculum sluit aan bij dit nieuwe dossier. Het projectmanagement is in handen van Herman Janssen van SAGEO.
Naast deze opleiding wordt ook een geo-ICT opleiding ontwikkeld (zie ook het bericht hieronder).  Bij het Radius College loopt op dit moment al een opleiding geo-ICT bij wijze van pilot.


Op weg naar een mbo-opleiding geo-ICT
Op 3 december heeft een eerste overleg plaatsgevonden over het opzetten van een nieuwe mbo-opleiding geo-ICT. Er blijkt een grote behoefte te bestaan aan een opleiding geo-ICT (binnen) naast de bestaande opleiding landmeten (buiten). Een aantal vertegenwoordigers uit het onderwijs, overheid en bedrijfsleven brachten globaal de wensen, behoeften en mogelijkheden in kaart, die als basis zullen dienen voor het op te zetten traject. Bij het overleg was ook kennisinstituut Ecabo uitgenodigd. Besloten is om in gezamenlijkheid door te gaan geo-ICT een eigen herkenbare plaats te geven binnen het mbo. Allereerst zal moeten worden vastgelegd wat het beroepenveld verwacht van een medewerker geo-ICT op mbo-niveau, aan vakkennis, vaardigheden en beroepshouding. Als er een duidelijk beeld is, dan zal worden bekeken of een en ander past binnen de kaders van een bestaand kwalificatiedossier of dat er een specifiek kwalificatiedossier  moet komen.
Meer informatie: Konra Buls (ROC Mondriaan) of Corné Wagtmans (Radius College).

Avondopleiding MBO-Geo zoekt nog deelnemers!
Op verzoek van en in nauw overleg met de werkgevers hebben enkele ROC’s een avondopleiding mbo-geo in het leven geroepen. Gericht op mensen die al (in de geosector) werkzaam zijn en een mbo-diploma willen halen. Deze avondopleiding leidt in 2-3 jaar tot het mbo-diploma. De opleiding heeft een flexibele opzet zodat ingespeeld kan worden op de individuele scholingsbehoefte. De start is dan ook een intakegesprek met iedere leerling.  De opleiding gaat in februari van start, in Zwolle (Deltion College) en in Etten-Leur (Radius College).
Tot nog toe blijft het aantal inschrijvingen nog wat achter bij de verwachtingen. Wie weet er nog een collega die deze kans niet mag missen? Kijk voor meer informatie op de website: Stichting Arbeidsmarkt Geo, of bel 088 183 2885.


Hbo’ers op excursie bij het Kadaster

Op woensdag 24 november bezocht een groep van 15 studenten en 5 docenten van 3 verschillende hogescholen (HU, Larenstein en Windesheim) het Kadaster in Apeldoorn. Alle studenten volgen een opleiding gerelateerd aan geo-informatie. De excursies maken deel uit van een nieuw Capita Selecta programma, waarin de drie opleidingen samenwerken. Bij de excursie was ook Hendrik Westerbeek namens SAGEO aanwezig. De studenten maakten kennis met uiteenlopende werkvelden binnen het Kadaster. Zo kregen ze een indruk hoe de topografische kaart wordt gemaakt en hoe geo-informatie wordt toegepast in bijvoorbeeld 3D en helikopter obstakelkaarten. Ook nieuwe toepassingen zoals augmented reality en iPhone apps passeerden de revue. De afdeling Ruimte en Advies van het Kadaster heeft diverse stageopdrachten voor studenten met een opleiding gerelateerd aan geo-informatie.

Wageningen University verzorgt nieuwe actuele geo-minor
Onder de titel Geo-Information for Environment and Society biedt Wageningen University een minor aan voor bachelorstudenten. Behalve voor derdejaars studenten aan de Wageningen University en andere universiteiten, staat deze minor ook open voor vierdejaars hbo-studenten. De minor is bedoeld voor studenten met een achtergrond in omgevingswetenschappen, sociale wetenschappen en/of ICT. Naast de basisvaardigheden wordt veel aandacht besteed aan de aanpak van concrete maatschappelijke onderwerpen, in projectvorm. Daarbij gaat het in de regel om actuele thema’s als klimaatverandering, milieubeheer, precisielandbouw of internationale ontwikkeling. De minor kan worden gevolgd in het eerste of tweede semester. In februari 2011 start de nieuwe ronde. Kijk voor meer informatie over de Wageningse minors op www.minors.wur.nl.

Stichting Arbeidsmarkt Geo krijgt steun GI-Beraad
Zoals eerder gemeld kwam op 9 december in het GI-Beraad het Innovatie- en Educatieprogramma van Stichting Arbeidsmarkt Geo voor de komende jaren aan de orde. De notitie kon op veel waardering rekenen. Naar aanleiding hiervan deden enkele nieuwe partijen ter plaatse een toezegging voor concrete steun. Met andere partijen binnen het GI-Beraad is een bilateraal vervolgoverleg afgesproken. Benadrukt werd wel dat verwacht wordt dat naast deze overheidspartijen ook het geobedrijfsleven een substantiële bijdrage aan de activiteiten van SAGEO zal geven. Al met al een belangrijke steun in de rug voor SAGEO.

Complimenten Platform BètaTechniek voor Stichting Arbeidsmarkt Geo
In de vorige nieuwsbrief meldden wij u dat wij onze eindverantwoording bij Platform Bètatechniek hadden ingediend. De middelen die het Platform ons het afgelopen jaar heeft verstrekt, waren geoormerkt voor vernieuwing van het geo-onderwijs. Onze eindrapportage hierover werd zeer positief ontvangen: op alle prestatieindicatoren was dan ook positief gescoord. Dit betekent dat aan SAGEO de volledige toegezegde subsidie is verstrekt.

Nieuw ICT-Innovatieplatform Geo wil geo en ICT dichterbij elkaar brengen
Onder de vleugels van ICTRegie is een nieuw ICT-Innovatieplatform Geo (IIPGeo) opgericht, dat de verschillende partijen uit de geosector en de ICT-sector wil verenigen: onderwijs, wetenschap, bedrijfsleven en overheid. Hierbij wordt aangesloten op het door ICTRegie opgezette ecosysteem van ICT-Innovatieplatforms. De verwachting is dat IIPGeo een vliegende start moet kunnen maken, omdat de geosector al goed georganiseerd is, met partijen als GI-Beraad, GeoBusiness Nederland, Geonovum, GeoMeeting en Stichting Arbeidsmarkt Geo.
Het IIPGeo wordt uitgevoerd vanuit GeoBusiness Nederland onder leiding van Jacqueline Meerkerk als platformmanager en Camille van der Harten als coördinator werkgroep GeoLab. In het bestuur is SAGEO vertegenwoordigd door Hendrik Westerbeek. Hij richt zich op Onderwijs en Arbeidsmarkt en zal de nadruk leggen op het betrekken van jongeren bij innovatieplannen.
Meer informatie: nieuwsbericht ICTRegie.

Scholieren maken kennis met geo tijdens Career Day 2010
Enige honderden middelbare scholieren maakten op een actieve manier kennis met geo tijdens de Career Day 2010, op 17 en 18 november in Den Haag. De Career Day is een jaarlijks evenement, georganiseerd door Jet-Net , waar leerlingen van 4 havo en 5 vwo zich oriënteren op technische studies en banen. Met maar liefst twee stands was de geosector goed zichtbaar. SAGEO en GeoFort brachten samen met de Hogeschool van Utrecht en Facto Geo Meetdienst “geo” onder de aandacht. Een absolute blikvanger vormde de interactieve globe van Globe4D, waarmee leerlingen hands on een topospel konden spelen en kennismaken met allerhande ruimtelijke thema’s. Veel succes had ook het beproefde Petje-op-petje-af-spel, met quizvragen over uiteenlopende geo-onderwerpen, variërend van gps, file-informatie tot bodemschatten en hydrografie. De stand werd met een 7,7 dan ook hoog gewaardeerd door de scholieren.
Facto Geo Meetdienst had speciaal voor deze dagen een Luchtfotospel “Wat is waar” gemaakt. Leerlingen moesten van 10 verschillende luchtfoto’s raden welke plek het in de wereld is. Leuk om te zien dat De Efteling en Neeltje Jans toch lastig te raden zijn! En verder

Geo op TV: VPRO bereidt serie "Nederland van Boven" voor
Naar verwachting in november 2011 gaat een tiendelige televisieserie van start bij de VPRO waarin geo centraal staat. Nederland van Boven is geïnspireerd op de BBC-serie Britain from Above, maar heeft een ambitieuzere opzet. Al meer dan een jaar is de VPRO in gesprek met uiteenlopende partijen binnen de geosector, over invulling van het programma. Momenteel wordt er hard gewerkt aan research en voorproductie van onderwerpen voor de tien programma’s. De serie wordt een uitgelezen kans om meer aandacht en waardering voor het geovak te creëren. Kijk voor meer informatie op de blog van Nederland van Boven.

Brenda Hooiveld: geo-informatie draait om mensen!
Een jaar lang was Brenda Hooiveld bij de TU Delft verantwoordelijk voor de communicatie en promotie rond de Geomatics opleiding. Als nieuwkomer in de geosector kon zij met een frisse blik naar dat wat in zichzelf gekeerde wereldje kijken en zich regelmatig verbazen. Brenda gaat zich binnen de TU nu op een nieuw domein richten. Naar aanleiding van haar afscheid geeft ze ons in de Geomatics nieuwsbrief nog een paar adviezen mee. Waaronder: blijf uitleggen, want voor buitenstaanders is het vak lang niet zo duidelijk als je misschien verwacht. En vooral: houd de menselijke factor in de gaten. Uiteindelijk draait het niet om de techniek, maar om de mensen die ermee moeten werken.
Lees Brenda’s testimonial  in de jongste Geomatics newsletter: Geomatics nieuwsbrief nummer 5, 2010.
En Brenda – bedankt voor je inzet!

NL GEO gratis verkrijgbaar
Hoe helpen innovaties in de geo-sector Nederland vooruit? Hoe maakt geo-informatie ons land duurzamer, veiliger, mobieler, gezonder en misschien zelfs een beetje wijzer? Het antwoord op die vragen leest u in NL GEO – een mooi boek over geo-informatie, boordevol meningen en ervaringen, feiten en cijfers, innovaties en technieken. Met zijn toegankelijke toon en kleurrijke opmaak is dit boek bijzonder geschikt voor mensen van buiten het geovakgebied, zoals bestuurders, beslissers en professionals op het gebied van ruimte, water, veiligheid, onderwijs en zorg. Of voor docenten aardrijkskunde, die hun actuele kennis van de geosector een beetje willen bijspijkeren.
Het boek is gratis bij ons te bestellen: secr@arbeidsmarktgeo.nl


Deze digitale nieuwsbrief is een initiatief van Stichting Arbeidsmarkt Geo. De Stichting is opgericht om het aanbod van het aantal afgestudeerde geo-studenten beter af te stemmen op het aantal geo-vacatures op de arbeidsmarkt. De Stichting vervult een makel- en schakelfunctie tussen potentiële studenten, onderwijsinstellingen en werkgevers in de geosector, zowel bedrijven als overheden.


Stichting Arbeidsmarkt Geo | website www.arbeidsmarktgeo.nl | e-mail secr@arbeidsmarktgeo.nl

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, dan kunt u zich hier afmelden.