Digitale nieuwsbrief 7

Juli 2010

Bestuur en  medewerkers van Stichting Arbeidsmarkt Geo wensen u een goede zomer!


Noteer in uw agenda

Studiedag “GIS in de Lage Landen” op 30 september 2010 in Gent
Op 30 september vindt in Gent een internationale studiedag plaats rond het thema onderwijs en arbeidsmarkt. Zowel in Nederland als Vlaanderen kunnen werkgevers in de geosector moeilijk aan goed geschoold personeel komen. De sleutel ligt bij het onderwijs, dat op dit moment niet voldoende geschikte afstudeerders aflevert. Maar er bestaan grote verschillen tussen beide Lage Landen, als je naar de diverse onderwijsniveaus kijkt. Kunnen Nederland en Vlaanderen hierbij van elkaar leren? En is er sprake van een grensoverschrijdende markt voor arbeid en/of onderwijs?
De studiedag wordt georganiseerd door de geovakverenigingen GIN en Flagis, samen met onder meer Stichting Arbeidsmarkt Geo. Kijk voor meer informatie en aanmelding op de website.  Bij voldoende belangstelling zal vanuit Nederland voor gezamenlijk vervoer naar Gent worden gezorgd. Wacht dus niet te lang met aanmelden.

GoGeo-seminar op 27 oktober bij Larenstein in Velp
Met de oprichting van Stichting Arbeidsmarkt Geo en de GoGeo-campagne heeft de arbeidsmarktproblematiek in de geosector een duidelijk gezicht gekregen. Er wordt hard gewerkt aan onderwijsvernieuwing en betere samenwerking op mbo-, hbo- en wo-niveau. Maar er is nog een lange weg te gaan. Op 27 oktober maken we samen met u een voorlopige balans op, tijdens het GoGeo-seminar bij Hogeschool Larenstein in Velp. In de geest van de eerdere Rode Hoed-bijeenkomsten willen wij met u, stakeholders uit het geowerkveld en onderwijs, in dialoog gaan over aanpak en resultaten. Een nadere aankondiging volgt, maar noteer de middag en avond van 27 oktober alvast in uw agenda!

Careerevent op 28 & 29 oktober 2010 in Utrecht
Het Careerevent is een carrièrebeurs voor hoogopgeleide studenten, starters en professionals die zich willen oriënteren op de arbeidsmarkt of die op zoek zijn naar een baan, traineeship of stageplaats. Op 28 en 29 oktober 2010 vindt in de Jaarbeurs in Utrecht het tweede Careerevent van dit jaar plaats. Wij zullen als Stichting Arbeidsmarkt Geo dit event bezoeken.

Bestel de arbeidsmarktspecial van Geo in Business

Een glossy magazine dat aan de hand van 10 dubbelportretten antwoord geeft op vragen als “Wat kun je zoal worden met een geo-opleiding?” en “Hoe bevalt zo’n baan eigenlijk?”.  Het zomernummer van het magazine Geo in Business, dat vier keer per jaar samen met geovakblad VI Matrix verschijnt, is volledig gewijd aan de geo-arbeidsmarkt. Het magazine kwam tot stand in samenwerking met Stichting Arbeidsmarkt Geo. De portretten zijn afkomstig van de gemeente Apeldoorn, de Hydrografische Dienst, Cyclomedia, Rijkswaterstaat, Geodan, Arcadis, Provincie Gelderland, Facto Geo Meetdienst, Kadaster en Shell. U kunt gratis exemplaren van het magazine opvragen bij Stichting Arbeidsmarkt Geo, mail secr@arbeidsmarktgeo.nl of bel 088 183 2885.

Onderwijsvernieuwing en arbeidsmarkt

Avondopleiding MBO-Geo gaat door!
Naast de nieuwe voltijds MBO-Geo opleiding, die volgend jaar van start gaat, is op verzoek van de werkgevers een avondopleiding MBO-Geo opgetuigd, die afhankelijk van de aanmeldingen zal worden gegeven op meerdere locaties in Nederland. De avondopleiding is bedoeld voor mensen die al een baan hebben of krijgen. Bij de opleiding wordt ervan uitgegaan dat de leerlingen werkzaam zijn in bij de opleiding aansluitende sectoren en de betreffende beroepspraktijk. Bij nieuwe medewerkers vindt de eerste selectie bij de werkgevers plaats. Zij zijn ook verantwoordelijk voor de werving, in samenwerking met Geobusiness Nederland. De opleiding zal gegeven worden volgens een landelijke standaard, die werkgevers de zekerheid geeft dat de opleiding overal hetzelfde niveau heeft. De opleiding wordt in principe door zeven verschillende ROC’s aangeboden. Op basis van het aantal aanmeldingen wordt bepaald op welke locaties de avondopleiding daadwerkelijk wordt verzorgd.

Voor de avondopleiding die dit najaar van start gaat, lopen de aanmeldingen op dit moment binnen. Ter ondersteuning van de promotie is een aantrekkelijke GoGeo-brochure samengesteld, die begin augustus onder relevante werkgevers en opleidingen wordt verspreid. Met de brochure kunnen werkgevers hun medewerkers stimuleren om de opleiding te volgen. U kunt de folder kosteloos bestellen bij Stichting Arbeidsmarkt Geo, secr@arbeidsmarktgeo.nl of 088 183 2885.


Bachelor-opleiding voor mbo’ers bij waterschappen
Gesprekken tussen de waterschappen, Stichting Arbeidsmarkt Geo, Hogeschool Van Hall Larenstein en opleidingsinstituut Nieuwland hebben geleid tot het plan om een bijscholing uit te werken voor medewerkers bij de waterschappen met een mbo-diploma geo-ICT. Doel is om hen zo in staat te stellen een hbo-diploma te halen.

Landelijke coördinator mbo
De landelijke samenwerking van mbo geo-opleidingen is uitgemond in het voornemen om een gezamenlijke coördinator aan te stellen. Hij of zij zal de scholen ondersteunen bij het invullen van de opleiding, zodat de studenten zich alle onderdelen van het vak eigen kunnen maken. Dit zal onder meer leiden tot gezamenlijk  gebruik van docentcapaciteit, hard- en software, meetlocaties, etc.

HAS opleiding Geo Media & Design
Hogeschool HAS Den Bosch start in september 2012 met een volledig nieuwe geo-bacheloropleiding onder de titel Geo Media & Design. De nieuwe media (Google Earth, Google Maps, ACAD, GIS, navigatiesystemen en allerhande digitale toepassingen) worden in deze opleiding leidend om geogerelateerde problemen in beeld te brengen, te analyseren en op te lossen.

Gezamenlijke hbo-minor Geo-informatie/Virtuele Ruimte
De hogescholen Windesheim en Utrecht hebben gezamenlijk een minor ontwikkeld die volgend jaar als eerste bij Windesheim wordt aangeboden. Na de evaluatie zal deze ook bij andere opledingen worden aangeboden.

Minor "Geo-information for environment and society" goedgekeurd
Door de Wageningen University is een nieuwe minor “geo-information for environment and society” goedgekeurd. Deze minor sluit naadloos aan op onze doelstelling om toepassingen van geo breed onder de aandacht te brengen.

Lectoraat Hogeschool Utrecht
De Hogeschool Utrecht werkt een plan uit om een geo-lector aan te stellen. Deze gaat zich richten op vernieuwing van de Bacheloropleiding, kennisontwikkeling voor het beroepenveld en het uit (laten) voeren van toegepast onderzoek. Daarnaast krijgt de lector als opdracht relaties tussen Hogeschool, bedrijfsleven en universiteiten uit te bouwen en tot nut te maken.

Gezamenlijke minor WO-opleidingen
De geo/gis-opleidingen van de Vrije Universiteit Amsterdam, de Universiteit Utrecht, de TU Delft, Wageningen University, ITC/TUTwente en de Rijksuniversiteit Groningen hebben besloten om volgend jaar gezamenlijk een landelijke minor aan te gaan bieden aan alle derdejaars bachelor studenten, wo en hbo. Doel van deze unieke samenwerking is dat studenten in alle opleidingsrichtingen kennis kunnen maken met de mogelijkheden van geo en GIS. Meer informatie volgt op www.arbeidsmarktgeo.nl.

Minor 3D Virtual Earth
De TU Delft kent al langer een minor geo-informatie met de naam 3D Virtual Earth. Deze zal ook komend jaar weer worden gegeven, maar dan met een behoorlijke zware nadruk op de toepassing klimaatsverandering ('climate change'); zie website.  Afgelopen jaar was de minor meer 'toepassingsneutraal'). De verwachting is dat de nieuwe invulling aantrekkelijker is voor studenten.

Hydro en Geo: twee werelden vinden elkaar
De Hydrographic Society Benelux heeft besloten bij de werving van nieuwe studenten en de onderwijsvernieuwing samen op te trekken met Stichting Arbeidsmarkt Geo. Een belangrijk argument daarvoor is het feit dat hydrografie en geo-informatie inhoudelijk een grote overlap vertonen. Intussen zijn de eerste stappen gezet om Hydro in de GoGeo campagne op te nemen. Daarnaast wordt met EduGIS gewerkt aan het opnemen van hydrografie onderdelen in het lespakket.

UWV denkt aan geo-mobiliteitsprogramma
Het zoeken naar potentiële bronnen van geowerkers leidt soms tot verrassende initiatieven. Namens Stichting Arbeidsmarkt Geo is Hendrik Westerbeek in gesprek met het mobility center van de regionale vestiging UWV Zwolle over de mogelijkheid om boventallig geraakt personeel uit andere sectoren bij te scholen tot geo-informatiespecialist. Een concrete mogelijkheid om nader te verkennen, lijkt te liggen bij de grafische industrie.


Lesmodule Polder onder Water

In de nieuwsbrief is al eerder melding gemaakt van het voornemen van Stichting Arbeidsmarkt Geo om een lesmodule te ontwikkelen voor de bovenbouw Havo/VWO. Er is samenwerking gezocht met Bridgis en  Edugis, om te zorgen voor een goede inbedding en verankering in een bewezen infrastructuur. De module heeft als voorlopige titel “Polder onder water” en zal bestaan uit een game rond het thema overstroming van het rivierengebied, in aansluiting op het examenprogramma. Voor de financiering wordt betrokkenheid gezocht van inhoudelijke belanghebbenden.

Stichting Arbeidsmarkt Geo op de agenda van het GI-Beraad

Deze maand was Hendrik Westerbeek te gast in het GI-Beraad, om de visie van Stichting Arbeidsmarkt Geo op de nadere invulling van de onderwijsparagraaf van de nota Gideon te bespreken, en de rol van de Stichting die daaruit voortvloeit. Het GI-Beraad nodigde hem opnieuw uit voor de vergadering in september, om de mogelijke bijdrage van de leden van het beraad aan de activiteiten van de Stichting te bespreken.

Centrum voor Geocommunicatie is een feit

Op 22 juni vond in Nemo in Amsterdam de officiële lancering plaats van het Centrum voor Geocommunicatie. Het Centrum voor Geocommunicatie beoogt de zichtbaarheid in de media van de geosectoren (waaronder geo-informatie en de diverse aardwetenschappen) te vergroten. In september gaat onder meer een geopersdienst van start. Stichting Arbeidsmarkt Geo streeft van harte samenwerking na met dit initiatief.


Deze digitale nieuwsbrief is een initiatief van Stichting Arbeidsmarkt Geo. De Stichting is opgericht om het aanbod van het aantal afgestudeerde geo-studenten beter af te stemmen op het aantal geo-vacatures op de arbeidsmarkt. De Stichting vervult een makel- en schakelfunctie tussen potentiële studenten, onderwijsinstellingen en werkgevers in de geosector, zowel bedrijven als overheden.

Stichting Arbeidsmarkt Geo | website www.arbeidsmarktgeo.nl | e-mail secr@arbeidsmarktgeo.nl

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, dan kunt u zich hier afmelden.