Digitale nieuwsbrief 9

12 oktober 2010

Schrijf u nu in voor het GoGeo seminar op 27 oktober.
Mis het niet!

Noteer in uw agenda

GoGeo-seminar op 27 oktober bij Larenstein in Velp
Stichting Arbeidsmarkt Geo nodigt u van harte uit om op 27 oktober 2010 aanwezig te zijn op ons jaarlijkse GoGeo seminar. In de geest van de eerdere Rode Hoed-bijeenkomsten willen wij met u, stakeholders uit het geowerkveld en onderwijs, in dialoog gaan. Het bestuur presenteert de resultaten over de afgelopen periode en vraagt u om mee te denken over onze ideeën om de positie van het geo-onderwijs in Nederland de komende jaren verder te verbeteren en promoten. Het seminar begint om 15:00 uur en eindigt om 19:00 uur. Voor een Indonesisch buffet wordt gezorgd. Het programma vindt u hier. Inschrijven graag uiterlijk 15 oktober bij Vera Bioch.

GIN Symposium 10 november 2010
Op 10 november 2010 organiseert de vereniging Geo-informatie Nederland (GIN) met medewerking van NCG en Geonovum haar tweejaarlijks Symposium, in theater Orpheus in Apeldoorn. Het Symposium is bedoeld voor vakmedewerkers, onderzoekers, studenten en gebruikers van geo-informatie. Hendrik Westerbeek verzorgt namens Stichting Arbeidsmarkt Geo een presentatie binnen het thema “Voorbij Gideon”. Stichting Arbeidsmarkt Geo positioneert zich naast Geonovum en de Nederlandse Commissie voor de Geodesie als een mede-uitvoerder van het strategische beleid, zoals geformuleerd in GIDEON7. In het rapport “Nederland 2020 – Virtuele Delta” van de Nederlandse Commissie voor Geodesie van 7 juli 2010 wordt deze positie onderkend. Binnen het conferentiethema “Voorbij Gideon” werpen verschillende sprekers,  onder wie Noud Hooyman (MinVROM), Michel Grothe (Geonovum) en Joris Vermaesen (Windesheim) een blik in de toekomst van de geosector. Kijk voor meer informatie op www.geo-info.nl.

Onderwijsvernieuwing en arbeidsmarkt

Eindverantwoording Platform Bèta ingediend
Stichting Arbeidsmarkt Geo heeft in het afgelopen jaar subsidie van het Platform Bèta Techniek ontvangen. Het Platform heeft van de overheid de opdracht om te zorgen voor voldoende en kwalitatief goed opgeleide bèta's en technici. Onze doelstelling om de uitstroom aan geo-specialisten te vergroten, sluit daar uitstekend op aan. Eind september hebben wij onze rapportage over de tweede en laatste subsidietermijn ingediend, waarin we aan de hand van een aantal prestatie-indicatoren laten zien wat het effect van onze activiteiten is geweest. Met enige nuance kunnen we stellen dat op alle indicatoren een positief resultaat is geboekt. Ten opzicht van 2009 is er een duidelijke toename van de instroom op de verschillende opleidingsniveaus zichtbaar. Daarnaast is het onderwijsaanbod verbreed en vernieuwd. De instroomverbetering geldt met name voor het hbo en wo, en voor een aantal nieuwe initiatieven op het mbo. Bij de voltijds mbo-opleidingen zit er helaas nog weinig ontwikkeling in de studentenaantallen. Hier is het afgelopen jaar geïnvesteerd in vernieuwing van het curriculum. Het komende jaar zal in het teken moeten staan van de werving.

Als u meer wilt weten over de resultaten en mee wilt denken over onze toekomstplannen, kom dan naar ons GoGeo-seminar op 27 oktober (zie elders in deze nieuwsbrief). Schrijf u uiterlijk 15 oktober in bij Vera Bioch.

Start Avondopleiding MBO-Geo uitgesteld tot januari
Zoals eerder al gemeld, gaat de nieuwe avondopleiding MBO-Geo door. Maar de start van het programma is uitgesteld tot begin volgend jaar. Dit biedt meer ruimte om de benodigde voorbereidingen goed af te ronden. Daarnaast zullen de komende maanden worden benut voor de werving van extra deelnemers. Op basis van het huidige aantal aanmeldingen zal de opleiding op twee locaties van start gaan: in Zwolle (Deltion College) en in Etten-Leur (Radius College). Deelnemers aan de opleiding zijn in principe werkzaam in bij de opleiding aansluitende sectoren en de betreffende beroepspraktijk. De opleiding wordt gegeven volgens een landelijke standaard, die werkgevers de zekerheid geeft dat de opleiding overal hetzelfde niveau heeft.  Ter ondersteuning van de promotie is een aantrekkelijke GoGeo-brochure samengesteld, die in augustus onder relevante werkgevers en opleidingen werd verspreid. Met de brochure kunnen werkgevers hun medewerkers stimuleren om de opleiding te volgen. Neem voor gratis brochures of aanmelding voor de avondopleiding contact op met het secretariaat,  per e-mail of bel 088 183 2885.

Geslaagde studiedag GIS in de Lage Landen
Op 30 september vond in Gent een grensoverschrijdende studiedag plaats over het functioneren van onderwijs en arbeidsmarkt in de geosector. Zo’n vijftig deelnemers, uit Vlaanderen en Nederland leverden een actieve bijdrage. Opvallend was de stelling van verschillende sprekers dat geo-ICT als een bijzondere vorm van ICT moet worden gezien, en niet (meer) als een “speciaal” vakgebied. Nieuwe geo-ICT’ers zouden dan ook van de ICT-opleidingen moeten komen. Daar staat tegenover dat er ook steeds meer vakspecialisten met “geo inside” nodig zullen zijn. In de praktijk zullen multidisciplinaire teams eerder een oplossing zijn dan “dé ideale ICT’er”. Onder de aanbevelingen van de dag was de herhaalde suggestie dat er een Vlaamse tegenhanger van Stichting Arbeidsmarkt Geo nodig is. Beide organisaties zouden kunnen samenwerken binnen een koepel, die een gezamenlijke Europese lobby mogelijk maakt. Wordt vervolgd? In elk geval zijn er diverse interessante contacten ontstaan tijdens deze dag. U vindt een verslag en de presentaties van de studiedag op onze website.


VMBO On Stage

Als hofleverancier van nieuwe mbo-studenten verdient het vmbo de komende tijd meer aandacht bij de werving. Het vmbo biedt daarvoor zelf het perfecte platform: Onderwijs on Stage. Onder deze naam wordt jaarlijks een reeks kennismakingsdagen georganiseerd, waarbij vmbo-scholieren in gesprek gaan met beroepsbeoefenaars. Doel is om hen al in een vroeg stadium een beeld te geven van hun toekomstige werk. Aan de kennismaking zit ook een vervolgbezoek aan het werk vast. Behalve bankiers, bakkers en bouwvakkers streven we ernaar dat ook enkele geospecialisten hier aanwezig zijn, om jongeren op de mogelijkheden in de geosector te wijzen.
Wilt u meedoen met uw bedrijf of organisatie? Kijk voor een On Stage bijeenkomst bij u in de buurt op www.onderwijsonstage.nl.

GI Beraad buigt zich over ondersteuning Stichting Arbeidsmarkt Geo
Vorige maand kwam de ondersteuning van Stichting Arbeidsmarkt Geo opnieuw aan de orde in het GI Beraad. Er is veel waardering van de rol die we de afgelopen periode hebben opgepakt en de voorlopige resultaten die er geboekt zijn. Afgesproken is dat de Stichting een concreet programma zal indienen voor de komende jaren, zodat een goed onderbouwde afweging kan worden gemaakt. Op 9 december staan wij met het programma op de agenda bij het GI Beraad.

GIS@MBO streeft naar integratie met Stichting Arbeidsmarkt Geo
Stichting Arbeidsmarkt Geo en de stichting GIS@MBO overwegen een bundeling van krachten. Het bestuur van Technocentrum Utrecht, waaruit GIS@MBO ontstaan is, laat een voorstel uitwerken om GIS@MBO te integreren met Stichting Arbeidsmarkt Geo. Het bestuur van Stichting Arbeidsmarkt Geo staat hier in principe positief tegenover. Het voorstel wordt uitgewerkt door Christian Melsen, projectcoördinator GIS@MBO bij Technocentrum Utrecht. GIS@MBO heeft tot doel om kennis van geografische informatiesystemen te introduceren en verankeren binnen het mbo. Daarvoor biedt GIS@MBO de ROC’s sinds 2005 een aantal lesmodules aan, die inmiddels bij 21 ROC’s zijn ingezet: een algemene basismodule en drie specialisatiemodules voor Infratechniek (beheer van kabels en leidingen), BouwInfra en ICT. De samenwerking tussen Technocentra Utrecht en De Vallei, ROC’s, overheid, kenniscentra en gerenommeerde werkgevers als advies- en ingenieursbureaus Grontmij en DHV zorgde voor modules op maat, passend in competentiegericht onderwijs.

Meer informatie over GIS@MBO:

Ander nieuws

Knotwilgdag op het Geofort
Heeft u zin in geowerk, maar dan anders? Wat dacht u van wilgen knotten op het Geofort, aanstaande zondag 17 oktober? Veel handen maken licht werk en dus is iedereen welkom. Eten en zagen zijn voldoende voorhanden. De start is om 10.00 uur. Voor meer informatie stuur een e-mail naar info@geofort.nl.Deze digitale nieuwsbrief is een initiatief van Stichting Arbeidsmarkt Geo. De Stichting is opgericht om het aanbod van het aantal afgestudeerde geo-studenten beter af te stemmen op het aantal geo-vacatures op de arbeidsmarkt. De Stichting vervult een makel- en schakelfunctie tussen potentiële studenten, onderwijsinstellingen en werkgevers in de geosector, zowel bedrijven als overheden.

Stichting Arbeidsmarkt Geo | website www.arbeidsmarktgeo.nl | e-mail secr@arbeidsmarktgeo.nl

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, dan kunt u zich hier afmelden.