SAGEO Nieuwsbrief 13

30 juni 2011

Dit is de laatste SAGEO Nieuwsbrief van het seizoen.
Wij wensen iedereen een mooie zomer en, voor zover relevant, een fijne vakantie toe!

Bestuur en programmabureau SAGEO

Arbeidsmarkt

Geo-studenten binnenkort te vinden via Geoplaza.nl
SAGEO heeft het initiatief genomen om een digitale ontmoetingsplaats te creëren voor werkgevers, scholen en studenten: Geoplaza.nl. Het doel is dat alle studenten (mbo, hbo en wo) die geo studeren of in hun studie gebruiken zich via geoplaza.nl kunnen presenteren en aangeven wanneer ze beschikbaar zijn voor stages en afstudeeropdrachten, of deel kunnen nemen aan de arbeidsmarkt. Ook uitruil van middelen en invulling geven aan gastdocentschap kan via Geoplaza.nl. Het prototype van Geoplaza.nl is intussen ontwikkeld, samen met studenten van de Hogeschool Windesheim Zwolle. Een mooi voorbeeld van innovatieve samenwerking. Het is de bedoeling om Geoplaza feestelijk te lanceren op het GIN-congres later dit jaar. Een en ander is nog afhankelijk van financiering en besluitvorming.


Het Geoplaza team: ontwikkelaars Shahram Abdi en Johan Kemna, met SAGEO projectleider Marcel Oostland
Stage-, afstudeerplaatsen en traineeships bij het Kadaster

Om Geoplaza succesvol te maken is het nodig dat de werkgevers bij overheid en bedrijfsleven stageplekken en afstudeermogelijkheden aanbieden. Bij het Kadaster wordt hiervoor nieuw beleid ontwikkeld. Het is de bedoeling dat jaarlijks enkele tientallen plekken beschikbaar komen op alle niveaus van het beroepsonderwijs. Daarnaast denkt het Kadaster na over de invoering van mogelijke traineeships voor hoger opgeleiden.

Food Valley Gelderland
In april heeft SAGEO een gesprek georganiseerd tussen vertegenwoordigers van Food Valley, de Wageningen Universiteit, het bedrijfsleven (vertegenwoordigd door Bridgis) en SAGEO. De brainstorm leverde een zevental bruikbare ideeën voor de rol van geo informatie in de processen van bedrijven in de voedselketen, van producenten to distributeurs. Het is de bedoeling om een project te formuleren om de ideeën uit te werken en te implementeren. SAGEO heeft een eerste concept voor een plan van aanpak voorgelegd aan de beoordelaars bij de provincie Gelderland.

Adhesie EL&I plan voor nationale inkoop satellietdata
Namens het Ministerie van EL&I onderzoekt het Netherlands Space Office de haalbaarheid van een nationale databank van satellietdata. Door satellietdata nationaal in te kopen en beschikbaar te stellen voor bedrijven, overheden en onderzoeksinstituten, zal het gebruik van satellietdata worden gestimuleerd. Het onderwijs zal hiervan meeprofiteren. SAGEO heeft daarom een steunverklaring voor dit initiatief ingediend bij EL&I.

Bijeenkomst overheidswerkgevers Noord-Nederland afgelast
Op 8 juni j.l. had SAGEO een discussiebijeenkomst gepland met vertegenwoordigers van de overheidswerkgevers in Noord-Nederland bij Windesheim in Zwolle. De doelstelling was om zicht te krijgen op de geo-afdelingen bij deze werkgevers in de nabije toekomst, de dan noodzakelijke competenties en opleidingsprofielen van de medewerkers, en de te verwachten arbeidsvraag. Helaas bleken we een ongelukkige datum voor deze bijeenkomst te hebben gekozen: 8 juni was de dag van het bestuursakkoord van de gemeenten met de centrale overheid. Vanuit de gemeenten kwamen er dan ook weinig aanmeldingen binnen. We zullen in het tweede halfjaar van 2011 een nieuwe poging doen om deze bijeenkomst te organiseren.

 

Onderwijs

Landelijke opleiding mbo-geo
Het afgelopen jaar hebben de ROC’s die een opleiding mbo-geo (officieel “Middenkader Functionaris Landmeetkunde”) aanbieden, een nieuw curriculum ontwikkeld. Dit gebeurde op initiatief van Stichting Arbeidsmarkt Geo en in nauwe samenwerking met de werkgevers, met het Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Fundeon en met de Hogeschool Utrecht. Vanaf komend schooljaar wordt de opleiding landelijk aangeboden. Dat betekent dat leerlingen de specifieke geovakken op één landelijke locatie volgen, terwijl ze voor de algemene vakken op hun eigen school terecht kunnen. De opleiding staat open voor leerlingen die de opleiding Bouw of Infra drie jaar hebben gevolgd en voor de afstudeerrichting Landmeetkunde willen kiezen. Leerlingen die de Bouw of Infra opleiding hebben afgerond, kunnen daarnaast via een extra jaar een tweede diploma halen. ROC’s die op dit moment Bouw/Infra aanbieden, maar geen Landmeten, kunnen ook van deze landelijke opleiding gebruik maken. Deze ruim 30 ROC’s werden hiervoor per brief door de MBO-Raad benaderd. Voor de realisatie van de landelijke voorziening is betrokkenheid van de werkgevers essentieel. Na de zomer zal nader overleg met de werkgevers plaatsvinden.

Avondopleiding mbo-geo zoekt deelnemers voor nieuwe seizoen
Begin dit jaar is de avondopleiding mbo-geo van start gegaan. Op dit moment loopt de werving voor een tweede lichting, die bij voldoende belangstelling in augustus zal starten. Met de oprichting van de avondopleiding mbo-geo gaven de betrokken ROC’s nadrukkelijk gehoor aan een verzoek van de werkgevers. De opleiding is gericht op medewerkers van geobedrijven en overheden die zich verder willen ontwikkelen met een opleiding naast hun werk. Verzamelen, verwerken en presenteren van geo-informatie staan centraal in het programma. Inhoudelijk komt de opleiding overeen met de reguliere mbo-dagopleiding middenkaderfunctionaris landmeten. Het curriculum hiervoor is vorig jaar volledig vernieuwd en sluit aan op de wensen vanuit de arbeidsmarkt. De opleiding wordt gekenmerkt door een individuele benadering. Met iedere deelnemer zal een intakegesprek worden gehouden om de persoonlijke invulling van de opleiding nader vast te stellen. De duur van de opleiding is 2 à 3 jaar, afhankelijk van de kennis en vooropleiding van de deelnemers. De opleiding heeft een modulaire opzet. Vaste lesdag is een maandagmiddag en -avond. De avondopleiding is een samenwerking van 6 ROC’s en wordt op dit moment verzorgd door het Deltion College in Zwolle. De locatie van de tweede lichting wordt vastgesteld op basis van de aanmeldingen. Download voor meer informatie de brochure (pdf). Voor gedrukte (gratis) exemplaren, meer informatie en voor aanmelding kunt u terecht bij het secretariaat van Stichting Arbeidsmarkt Geo, secr@arbeidsmarktgeo.nl of 088 183 2885.

De huidige lichting van de avondopleiding

Nieuwe minor geo-informatie aan HU

De Hogeschool Utrecht start dit jaar met een minor Geo-informatie voor studenten van buiten de opleiding geodesie. Deze minor is met name gericht op studenten van de opleidingen Ruimtelijke Ordening en Planologie, Civiele Techniek en ICT. Er wordt samengewerkt met de Hogeschool Windesheim, waar studenten ICT en Verkeerskunde een project van de provincie Flevoland over windmolens gaan uitwerken. De samenwerking bestaat eruit dat er gezamenlijk colleges gevolgd worden op beide locaties, dat er zogenaamde capita selecta (excursies en gastlezingen) georganiseerd worden en dat er op projectniveau afstemming zal plaatsvinden. In Utrecht zullen de studenten zich buigen over milieutoepassingen op een maptable. Bij de capita selecta sluiten ook minor-studenten van Hogeschool Larenstein aan.

Groei inschrijvingen HU zet door
Na een forse dip van enkele jaren vertoonde het aantal inschrijvingen voor de opleiding Geodesie en Geo-Informatie aan de Hogeschool Utrecht vorig jaar weer een gezonde groei. Afgaand op het aantal vooraanmeldingen lijkt die trend zich dit jaar voort te zetten. Op dit moment is het aantal voorinschrijvingen zelfs hoger dan ooit. Het wachten is natuurlijk op de definitieve aantallen aan het begin van het nieuwe schooljaar, maar het ziet er gunstig uit.

Licenties ESRI ArcGIS voor het onderwijs
Op basis van een mbo-brede overeenkomst met ESRI kunnen alle ROC’s gebruik maken van ArcGIS in het onderwijs. De eerste scholen hebben de software inmiddels geïnstalleerd en met succes in gebruik genomen. ROC’s die ook gebruik willen maken van de overeenkomst, kunnen zich melden bij SAGEO, secr@arbeidsmarktgeo.nl

Agro-opleidingen gaan steeds meer ”geo inside” opnemen
Naast de specifieke opleidingen rond geo-informatie en geodesie komt er steeds meer aandacht voor vakken met “geo inside”. SAGEO spant zich met haar partners in voor het opnemen van het vak geo/GIS in uiteenlopende opleidingen, van planologie tot economie, en op alle onderwijsniveaus van vwo (EduGIS) tot universiteit. Dit gebeurt in de vorm van onderwijsmodules, cursussen en minoren. Nadrukkelijk gaat de aandacht uit naar de agro-opleidingen. WUR, Van Hall Larenstein, IPC-De Groene Ruimte en Helicon zijn al partners van de stichting. Afgelopen maanden hebben we actief gewerkt aan het bevorderen van geo/GIS onderwijs bij de AOC’s, de groene tegenhangers van de ROC’s. Zo is Helicon in Velp een voorbeeld van een opleiding die actief gestart is met de uitbreiding van het onderdeel geo in het onderwijsprogramma. Daarnaast gaat het kenniscentrum voor voedsel, groen en leefomgeving Aequor, aan de slag met het opnemen van Geo/GIS in de verschillende kwalificatiedossiers voor het groene onderwijs.

WO-minor start in 2012
Volgend jaar gaat er een landelijke geo-minor op wo-niveau van start. De geo/gis-opleidingen van de Vrije Universiteit Amsterdam, de Universiteit Utrecht, de TU Delft, Wageningen University, ITC/TUTwente en de Rijksuniversiteit Groningen hebben besloten om volgend jaar gezamenlijk een landelijke minor aan te gaan bieden aan alle derdejaars bachelor studenten, wo en hbo. Doel van deze unieke samenwerking is dat studenten in alle opleidingsrichtingen kennis kunnen maken met de mogelijkheden van geo en GIS. De bundeling van krachten van leidende universiteiten brengt de studenten in deze minor in aanraking met het beste dat Nederland op geogebied te bieden heeft. Binnen de minor kan de student zijn of haar eigen specialisatie kiezen, bij de universiteit die het beste hierop aansluit. Het programma omvat een vast onderdeel dat in Utrecht of Amsterdam wordt verzorgd, en een keuzeonderdeel aan de universiteit naar keuze. Samen met SAGEO werken de samenwerkende universiteiten momenteel aan een marketingcampagne.

Verlangen naar de zee –  SAGEO Onderwijsdag op 10 juni
Op 10 juni organiseerde SAGEO bij het Geomatics Business Park in Marknesse de Onderwijsdag 2011. Zo'n 55 vertegenwoordigers van alle onderwijsniveaus in de Geo/GIS, de hydrografie, en van enkele geowerkgevers, maakten op deze dag nader kennis met elkaar. Dat leidde tot levendige gesprekken, zowel tijdens de sessies als in de wandelgangen. Naast de gebruikelijke incrowd waren er ook enkele outsiders aanwezig, voor wie de snelle ontwikkeling van het geodomein soms een eyeopener was. Wel werd duidelijk dat er ook grote verschillen zijn tussen de opleidingswerelden, met name tussen mbo en hbo. Thema's als de werving van studenten, opleidingen met geo inside en goede aansluiting van het onderwijs bij de praktijk bleken niettemin bij alle partijen veel los te maken. Duidelijk is dat alle geo-opleidingen een marketingprobleem hebben. Mbo-coördinator Symen Timmermans vatte dit kernachtig samen met de zin: “Als je een zeeman op wilt leiden, moet je hem laten verlangen naar de zee!”. Handouts van de presentaties zijn te downloaden op www.arbeidsmarktgeo.nl.

 

Ander geonieuws

In de wolken met GoGeo
Het was de hoofdprijs van de Geo Game op de GoGeo-campagnewebsite: een ballonvaart. De winnaar, Dedier Chaigneau, 15 jaar oud en havo-scholier, was al vorig najaar bekend. Maar voordat je in Nederland daadwerkelijk op kunt stijgen, gaat er soms wel wat tijd overheen. Na vier keer verzetten vanwege het weer kon de gelukkige winnaar afgelopen zaterdag eindelijk opstijgen. In gezelschap van zijn moeder (docent aardrijkskunde), en Herman Janssen namens SAGEO. De hoofdprijs is er nu dus uit, maar de Geo Game kan nog steeds worden gespeeld op www.gogeo.nl.

Nederland van Boven

De eerste uitzending van de documentaire reeks van de VPRO met als titel “Nederland van Boven” komt snel naderbij. Op 29 november a.s. komt de eerste aflevering op de buis, aanvang 22.00 uur. Het Kadaster is strategisch partner van de VPRO. De basisscripts voor alle afleveringen zijn geschreven en de eerste opnamen zijn gemaakt. U kunt de voortgang volgen via de weblog van Nederland van Boven.

Saxion partner in Kennispark Twente
Kennispark Twente en hogeschool Saxion hebben een intentieverklaring ondertekend tot samenwerking. Dit betekent dat Saxion partner wordt in de stichting en zijn activiteiten gericht op innovatie, kennisvalorisatie en ondernemerschap uitbreidt en daarin onderbrengt. Kennispark Twente is een verband van de gemeente Enschede, de provincie Overijssel, de Universiteit Twente en nu dus ook Saxion. De samenwerking is erop gericht om een omgeving te creëren waar kennisintensieve bedrijven zich goed kunnen ontwikkelen en waardoor nieuwe banen ontstaan in Twente.


 

Evenementen

30 november - 1 december 2011: GIN-congres + GeoInfoXchange
Tijdens dit tweejaarlijkse congres van GIN zullen wij Geoplaza.nl ten doop houden.

 


Deze digitale nieuwsbrief is een initiatief van Stichting Arbeidsmarkt Geo. De Stichting is opgericht om het aanbod van het aantal afgestudeerde geo-studenten beter af te stemmen op het aantal geo-vacatures op de arbeidsmarkt. De Stichting vervult een makel- en schakelfunctie tussen potentiële studenten, onderwijsinstellingen en werkgevers in de geosector, zowel bedrijven als overheden.

Stichting Arbeidsmarkt Geo | website www.arbeidsmarktgeo.nl | e-mail secr@arbeidsmarktgeo.nl

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, dan kunt u zich hier afmelden.