SAGEO Nieuwsbrief 14

28 september 2011

Vooraankondiging: nieuwe koers

SAGEO maakt het komend halfjaar een strategische verandering door, waarbij de nadruk zal verschuiven van operationeel (werving, onderwijsvernieuwing) naar verbinding (meer bestuurlijke positie). Wij wisselen graag met u van gedachten hierover tijdens ons jaarlijkse GoGeo seminar, dat op 7 december a.s. zal plaatsvinden. Reserveer die datum vast in uw agenda.

Arbeidsmarkt

Acquisitie werkgevers Geoplaza gestart
Om geostudenten en werkgevers met elkaar in contact te brengen, werkt SAGEO aan de ontwikkeling van een digitale ontmoetingsplaats, onder de naam Geoplaza. Geoplaza biedt geostudenten aan het mbo, hbo en wo en werkgevers die stageplaatsen of vacatures hebben de mogelijkheid om elkaar te vinden. Ook uitruil van middelen en invulling geven aan gastdocentschap kan via Geoplaza.nl. Op basis van het prototype is acquisitie bij de werkgevers gestart. Werkgevers kunnen kiezen uit drie betaalde pakketten om toegang te krijgen tot Geoplaza. Deelname aan Geoplaza is interessant voor werkgevers, omdat zij al in een vroeg stadium de kans krijgen om jong talent aan zich te binden. Het eerste tiental werkgevers heeft inmiddels deelname toegezegd. Daarmee is de daadwerkelijke lancering van Geoplaza dichtbij gekomen. Eind oktober zal SAGEO de definitieve go beslissing nemen. Werkgevers die het belang van dit initiatief onderschrijven, nodigen wij van harte uit contact op te nemen met de Marcel Oostland, projectmanager Geoplaza bij SAGEO (06-50680573, marcel.oostland@arbeidsmarktgeo.nl). 

Het prototype van Geoplaza.nl is ontwikkeld door Shahram Abdi en Johan Kemna, studenten aan de Hogeschool Windesheim Zwolle. Shahram neemt ook de verdere ontwikkeling op zich, en zal daarbij technische begeleiding krijgen vanuit Geodan IT. Uitgaande van een positieve beslissing over Geoplaza gaat in oktober de werving onder studenten van start. Voor hen is gebruik van het platform gratis. Geoplaza zal worden gelanceerd tijdens het GIN-congres, dat op 30 november en 1 december in Utrecht plaatsvindt.

Europees initiatief op basis van Geoplaza
SAGEO onderzoekt de mogelijkheid van een Europese subsidieaanvraag in het kader van het Leonardo da Vinci-programma, om Geoplaza uit te bouwen tot een Europees platform. EU-programma’s als INSPIRE, GALILEO en GMES onderstrepen dat ook in Europees verband veel belang wordt gehecht aan een goede geo-informatievoorziening. Dat vraagt om goed geschoold personeel en dus om een stabiele stroom afstudeerders. Het Geoplaza-voorstel voorziet in een programma om de kwalititieve en kwantitatieve aspecten van de geoarbeidsmarkt in beeld te brengen. Geoplaza.nl zal worden doorontwikkeld tot een Europees platform Geoplaza.eu, een sociaal medium om werkgevers en studenten met elkaar in contact te brengen. Daarnaast zal Geoplaza.eu fungeren als een bron van informatie over beschikbare geogerelateerde opleidingen. Deze opleidingen worden zo mogelijk voorzien van een label, op basis van de Body of Knowledge for Geo Science and Technology.

Onderwijs

Meer inschrijvingen hoger onderwijs
Het gaat voorspoedig met de inschrijvingen voor de geo-opleidingen aan het hbo en de universiteiten. In september 2010 vertoonde het aantal inschrijvingen een duidelijk herstel, na enkele jaren van terugloop. Hoewel nog niet alle cijfers bij ons bekend zijn, is ook voor 2011 de trend positief. Uitschieter is opnieuw de hbo bacheloropleiding Geodesie / Geo-Informatie aan de Hogeschool Utrecht. De instroom bij zowel de voltijds- als bij de duale opleiding bereikte precies de eigen targets: 30, respectievelijk 20 nieuwe inschrijvingen. Het aantal inschrijvingen voor de  universitaire masteropleidingen (Wageningen, TU Delft, Unigis en de Nederlandse deelnemers aan GIMA) is toegenomen tot een gezamenlijk totaal van ruim 70. De minor die Windesheim vorig jaar in samenwerking met Geomatics Business Park lanceerde, zal dit jaar helaas geen vervolg krijgen.
Opvallend is de belangstelling voor de algemene GIS-colleges bij de Rijksuniversiteit Groningen, Universiteit Utrecht, Vrije Universiteit Amsterdam en Wageningen University, gericht op studenten van uiteenlopende disciplines. Aan elk van deze colleges nemen zo’n 100-200 studenten deel. Deze deelnemers zijn later voor de hand liggende gegadigden voor de geo-minor die de samenwerkende universiteiten vanaf 2012 samen zullen gaan aanbieden. Deze groei onderstreept het belang van onze aandacht voor het aspect “Geo Inside”.

Succesvolle lobby Geo Media & Design
Even leek het erop dat de ambitieuze plannen van Hogeschool HAS Den Bosch om in 2012 een volledig nieuwe geo-opleiding te starten, schipbreuk hadden geleden. De minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) wees de aanvraag voor de bacheloropleiding Geo Media & Design onlangs af. Een tegenvaller.  Gelukkig bleek het om een voorlopige afwijzing te gaan. Een goed gesprek bij het Ministerie van EL&I, ondersteund door een supportbrief ondertekend door Godfried Barnasconi (namens bestuur SAGEO en bestuur Kadaster) en Theo Thewessen (namens bestuur Geobusiness Nederland en directie Geodan), leidden tot een verzoek vanuit het ministerie om een aantal zaken nog eens scherp op papier te zetten. HAS Den Bosch verwacht de nieuwe opleiding alsnog volgens plan in augustus 2012 te kunnen starten.

ESRI-licentie voor het hbo via SURF
Na bemiddeling door SAGEO heeft ESRI besloten tegen gunstige voorwaarden een landelijke licentie beschikbaar te stellen voor het hbo. SAGEO heeft afspraken gemaakt met SURF voor het beheer van deze licentie.

Landelijke opleiding mbo-geo in de maak
De met SAGEO samenwerkende ROC’s hebben het initiatief genomen tot een landelijke opleiding geodesie/landmeetkunde. Deze éénjarige topopleiding kan worden gevolgd na de 3- of 4-jarige opleiding Bouw/Infra. Dit najaar zal het initiatief worden besproken tijdens een bijeenkomst met de desbetreffende werkgevers. Het Kadaster en Facto Geo Meetdienst hebben al aangegeven aan het initatief te willen meewerken

Samenwerkende geo-ROC’s bieden Bouw/Infra opleidingen ondersteuning
Van alle ROC’s in Nederland met een Bouw/Infra opleiding zijn er op dit moment maar zes die over de expertise en mogelijkheden beschikken om de opleiding "Middenkaderfunctionaris Landmeetkunde" aan te bieden. Zij werken samen met SAGEO aan de opzet van een landelijke up to date opleiding aansluitend op de opleidingen Bouw en Infra (zie het vorige nieuwsitem). Het vak bouwmeten/landmeten, onderdeel van de opleiding Bouw en Infra, is sterk in beweging, met nieuwe technieken, apparatuur, software en toepassingen. De samenwerkende geo-ROC’s bieden daarom alle docenten bouwmeten en landmeten de mogelijkheid om gebruik te maken van de faciliteiten en expertise. Met leveranciers van hard- en software zijn al afspraken gemaakt, zo is de komende 2 jaar de software van ESRI, Grontmij en anderen beschikbaar voor het MBO. Daarnaast wordt specifieke apparatuur aangeschaft. Bij dit alles hoort ook een aansluitende opleiding van docenten. Dankzij samenwerking van opleidingen en leveranciers zijn de kosten beperkt. Docenten die belangstelling hebben voor opleidingen ArcGis, Civil3D, DG-Dialog, gebruik Total Station en mogelijk andere specifieke opleidingen, kunnen contact opnemen met mbo-coördinator Symen Timmermans van ROC Friese Poort: stimmermans@rocfriesepoort.nl.

Vier nieuwe deelnemers voor avondopleiding mbo-geo
Begin dit jaar ging de avondopleiding mbo-geo van start, gericht op medewerkers van geobedrijven en overheden die zich verder willen ontwikkelen met een opleiding naast hun werk. Voor de tweede lichting van de avondopleiding hebben zich vier deelnemers gemeld. Zij zijn ingestroomd bij de eerste lichting. In totaal bestaat de groep nu uit 20 deelnemers. De avondopleiding is een samenwerking van 6 ROC’s en wordt op dit moment verzorgd door het Deltion College in Zwolle.
Download voor meer informatie de brochure (pdf). Voor gedrukte (gratis) exemplaren, meer informatie en voor aanmelding kunt u terecht bij het secretariaat van Stichting Arbeidsmarkt Geo, secr@arbeidsmarktgeo.nl of 088 183 2885.

Radius College laat eerstejaars ICT kennismaken met geo-ICT
Vorig jaar startte bij het Radius College een klasje van 16 mbo-studenten met een opleiding geo-ICT. Het ging hierbij om eerstejaars ICT-studenten, die na een half jaar de keuze maakten voor geo-ICT, op basis van enkele voorlichtingsmomenten. Dit jaar kiest het Radius College voor een andere benadering: alle 130 eerstejaars ICT maken in blokken van vier weken kennis met de verschillende uitstroomrichtingen. Een van die blokken is gewijd aan geo-ICT. Vier weken lang maken de studenten kennis met theorie en praktijk van het geovakgebied. Na de derde periode (na 9 maanden) van het basisjaar kunnen zij de keuze maken voor de opleiding geo-ICT. Deelnemers aan deze opleiding krijgen (vooralsnog) een diploma ICT in combinatie met een certificaat geo-ICT.

SAGEO bij open huis Universiteit Twente
Op zaterdag 17 september hield de Universiteit Twente open huis. SAGEO was aanwezig om het geovakgebied te promoten. Projectleider Elise van der Wulp ging samen met professor Menno-Jan Kraak van de ITC faculteit in gesprek met de aanwezigen. Ze beantwoordden vragen over de veranderende rol van geo in diverse bedrijfstakken, zoals de accountancy. Opvallend was de aanwezigheid van jong en oud.


Ander geonieuws

Maps4Science: beter onderzoek door gebruik van geo-informatie
Onder de titel Maps4Science heeft een consortium van universiteiten en kennisinstituten een subsidieaanvraag ingediend bij NWO, in het kader van de regeling Nationale roadmap grootschalige onderzoeksfaciliteiten. Het voorstel is erop gericht om het rijke arsenaal aan geodatasets in Nederland beter toegankelijk te maken voor wetenschappelijk onderzoek. Steeds meer disciplines ontdekken de mogelijkheden van geo-informatie, maar ondervinden problemen als ze deze informatie willen ontsluiten en gebruiken. Daarbij kan het gaan om juridische of commerciële restricties, drempels van technologische aard, of simpelweg onbekendheid met de mogelijkheden. Met Maps4Science willen de zes betrokken universiteiten, samen met Alterra, DANS, Geonovum en NLR komen tot een  geo-ICT infrastructuur, waarmee wetenschappers laagdrempelig toegang krijgen tot geodatasets en services. Het voorstel voorziet in een fase van 2 jaar voor de realisatie, gevolgd door een periode van 5 jaar waarin de infrastructuur als living lab operationeel is. De kosten zijn geraamd op 22,8 miljoen euro, waarvan minimaal 25% zal worden opgebracht door de consortiumpartners. SAGEO heeft met een “supportletter” haar steun voor dit initiatief uitgesproken.

Actualisering marktonderzoek geosector
In samenwerking met de NCG en GeoBusiness Nederland heeft SAGEO het plan opgevat om het eigen marktonderzoek uit 2008 te actualiseren. Daarbij zal ook integraal aandacht zijn voor actualisering van de marktmonitor van GeoBusiness Nederland. Wij streven ernaar om de uitkomsten te presenteren op het GoGeo seminar op 7 december a.s.

Nederland van Boven start 6 december
Zoals al vaker gemeld komt de VPRO eind dit jaar met een tiendelige documentaireserie, waarin geo de hoofdrol speelt. “Nederland van Boven” start op 6 december (gewijzigde datum) en wordt uitgezonden op Nederland 1. Bekijk de spectaculaire promo op de weblog .


Evenementen

30 november - 1 december 2011: GIN-congres + GeoInfoXchange
U vindt SAGEO in het educatiepaviljoen, samen met de verzamelde geo-opleidingen.
GIN-congres
GeoInfoXchange


7 december: GoGeo seminar
Aandacht voor de nieuwe koers van SAGEO en de uitkomsten van het marktonderzoek dat SAGEO i.s.m. NCG en GeoBusiness Nederland wil uitvoeren.

8 december: KNAG onderwijsdag
De jaarlijkse onderwijsdag van het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap. SAGEO verzorgt hier een workshop over geo en de arbeidsmarkt, voor docenten bovenbouw vmbo/havo/vwo.
brochure KNAG onderwijsdag

Deze digitale nieuwsbrief is een initiatief van Stichting Arbeidsmarkt Geo. De Stichting is opgericht om het aanbod van het aantal afgestudeerde geo-studenten beter af te stemmen op het aantal geo-vacatures op de arbeidsmarkt. De Stichting vervult een makel- en schakelfunctie tussen potentiële studenten, onderwijsinstellingen en werkgevers in de geosector, zowel bedrijven als overheden.

Stichting Arbeidsmarkt Geo | website www.arbeidsmarktgeo.nl | e-mail secr@arbeidsmarktgeo.nl

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, dan kunt u zich hier afmelden.